Poradenství

Účetní poradenství

Konzultace a poradenství nabízíme dle požadavků klientů v sídle firmy nebo u zákazníků. V neziskové sféře se pecializujeme na oblast školství (mateřské, základní, střední školy i školská zařízení pro výkon ústavní péče a zařízení zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže), sociálních služeb (domovy pro seniory, ústavy sociální péče), občanská sdružení, církve, společenství vlastníků jednotek, aj. Poradenství poskytujeme i pro příspěvkové organizace zřízené státem nebo územními samosprávnými celky (kraji nebo obcemi).

Poradenství a konzultace k účetnictví

 • Zavedení účetního systému (účtový rozvrh, vnitřní předpisy k účetnictví, oceňování, inventarizace aj.)
 • Poradenství k oběhu účetních dokladů v účetní jednotce
 • Revize a rekonstrukce účetnictví minulých účetních období
 • Konzultace k účetním metodám a postupům účtování

Dotace z veřejných prostředků a ESF

 • Zabezpečení metodické pomoci při zpracování rozpočtů projektu
 • Spolupráce s účetním (metody účtování o dotacích)
 • Průběžná kontrola probíhajícího projektu
 • Metodická pomoc při finančním řízení projektu a vyúčtování přijatých dotací poskytovatelům dotace

 

Kontrolní systém a vnitřní směrnice

 • Poradenství k analýze zda je systém schopen včas odhalovat rizika vznikající při hospodaření účetní jednotky
 • Vyhledávání , pojmenování a stanovení míry případných rizik a jejich zapracování do stávajících směrnic
 • oučinnost při provádění následných kontrol pomocí přizvaných osob

 

Veřejnosprávní kontroly

 • Provádění veřejnoprávních kontrol dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů na místě podle § 16 zákona 552/1991 Sb., o státní, kontrole, ve znění pozdějších předpisů podle požadavků poskytovatele dotace či příspěvku anebo podle vlastního návrhu osnovy kontroly
 • Zpracování zpráv z kontrol
 • Vypořádání případného námitkového řízení Vyhodnocení přijatých nápravných opatření

 

 

Výhody externí spolupráce

Nižší mzdové náklady
Odbornost a úspora nákladů
Diskrétnost a loajálnost
Kontinuálnost poskytovaných služeb
Plná garance za případné škody