Služby

Vedení účetnictví a daňové evidence v Šumperku

vedení účetnictví, popř. daňové evidence průběžně dle předaných dokladů nebo jednorázově
revize a rekonstrukce účetnictví minulých účetních období

Neziskové subjekty (příspěvkové organizace, spolky, SVJ)

vedení účetní agendy neziskových subjektů

Zpracování mezd a personální agendy

vedení personální agendy (např. pracovní smlouvy, přihlášky a odhlášky na příslušné orgány zdravotních pojišťoven, orgány sociálního zabezpečení apod.)
samotné zpracování mezd
náležitosti související (ELDP, roční vypořádání, potvrzení příjmů apod.)

Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

provádění veřejnosprávních kontrol dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů na místě podle § 16 zákona 552/1991 Sb., o státní, kontrole, ve znění pozdějších předpisů podle požadavků poskytovatele dotace či příspěvku anebo podle vlastního návrhu osnovy kontroly
zpracování zpráv z kontrol
vypořádání případného námitkového řízení
vyhodnocení přijatých nápravných opatření

Účetní poradenství

konzultace k účetním metodám a postupům účtování
zavedení účetního systému (účtový rozvrh, vnitřní předpisy k účetnictví, oceňování, inventarizace aj.)
volba vhodného SW k účetnictví, mzdám a evidenci majetku
návrhy vnitřních směrnic upravujících organizaci, chod a hospodaření účetní jednotky
standardy kvality v sociálních službách

Funkčnost vnitřního kontrolního systému

poradenství k analýze, zda je systém schopen včas odhalovat rizika vznikající při hospodaření účetní jednotky
vyhledávaní, pojmenování a stanovení míry případných rizik a jejich zapracování do stávajících směrnic
součinnost při provádění následných kontrol pomocí přizvaných osob

Vyhotovení daňových přiznání
(daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, silniční daň)

Zastupování při komunikaci s úřady

Výhody externí spolupráce

Nižší mzdové náklady
Odbornost a úspora nákladů
Diskrétnost a loajálnost
Kontinuálnost poskytovaných služeb
Plná garance za případné škody